Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42249
Nhan đề: Nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ cấp cơ sở tại Việt Nam
Tác giả: Trần, Thùy Linh
Từ khoá: Ý thức pháp luật
Cán bộ cấp cơ sở
Tri thức pháp luật
Miền núi phía Bắc
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Triết học;Số 12 .- Tr.61-69
Tóm tắt: Cán bộ cấp cơ sở là lực lượng nòng cốt, quyết định hiệu quả việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, đó là lực lượng góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Bài viết đề cập đến thực trạng nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ cấp cơ sở Việt Nam qua nghiên cứu trường hợp tại miền núi phía Bắc và phương thức thực hiện nhằm từng bước nâng cao nhận thức, củng cố thái độ, niềm tin vào pháp luật và nâng cao hiệu quả vận dụng tri thức pháp luật vào công tác một cách hiệu quả cho cán bộ cấp cơ sở.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42249
ISSN: 0866-7632
Bộ sưu tập: Triết học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.55 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.