Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42262
Title: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vấn đề phẩm chất cán bộ, đảng viên hiện nay
Authors: Nguyễn, Khoa Huy
Keywords: Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng viên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Tập 9, Số 06 .- Tr.25-31
Abstract: Trong suốt 90 năm (1930-2020), Đảng Cộng sản Việt Nam với những cán bộ, đảng viên ưu tú đã lãnh đạo nhân dân, đưa đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tuy nhiên, dưới tác động của cơ chế thị trường hiện nay, bên cạnh những cán bộ, đảng viên gương mẫu, vẫn có một số người bị tha hoá. Từ thực trạng trên, với các tư liệu thu thập được, sử dụng phương pháp phân tích và so sánh thì tác giả đưa ra một số giải pháp cơ bản. Bài viết không chỉ góp phần nâng cao phẩm chất cán bộ, đảng viên theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như xây dựng Đảng vững mạnh mà còn tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42262
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.57 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.