Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42268
Title: Phong cách làm việc khoa học, khách quan và trung thực của Hồ Chí Minh
Authors: Lê, Đức Thọ
Keywords: Phong cách Hồ Chí Minh
Phong cách làm việc khoa học
Phong cách làm việc khách quan
Phong cách làm việc trung thực
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Tập 9, Số 06 .- Tr.92-98
Abstract: Trong quá trình hoạt động cách mạng đã hình thành ở Hồ Chí Minh phong cách làm việc khoa học, khách quan, trung thực. Người luôn là tấm gương sáng về phương pháp, tác phong làm việc khoa học, khách quan và trung thực. Do đó, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện phương pháp, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bài viết góp phần nhận thức rõ hơn phong cách làm việc khoa học, khách quan và trung thực của Hồ Chí Minh và chỉ ra ý nghĩa của nó đối với cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cách mạng ở nước ta hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42268
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.75 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.