Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4229
Title: Ảnh hưởng của nhiệt độ lên tôm sú (Penaeus monodon Fabricius,1798) từ giai đoạn giống lên tiền trưởng thành
Authors: Nguyễn, Thanh Phương
Nguyễn, Bảo Quốc
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ lên tôm sú (Penaeus monodon), xác định mức nhiệt độ phù hợp cho tôm nuôi phát triển. Thí nghiệm gồm 5 nghiệm thức, mổi nghiệm thức lặp lại 3 lần. Tôm PL15 được nuôi ở điều kiện bình thường sau 45 ngày sẽ bố trí vào thí nghiệm với khối lượng 0,78 g/con. Sử dụng bể nhựa 250 L chứa khoảng 200 L nước mặn. Mật độ thả nuôi 40 con/bể. Thời gian bắt đầu thả tôm đến kết thúc thí nghiệm là 60 ngày. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tốc độ tăng trưởng về chiều dài và khối lượng tôm tăng nhanh ở nghiệm thức 33-34oC khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức 27-28oC nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn lại. Tỷ lệ sống cao nhất ở nghiệm thức đối chứng và 27-28oC lần lượt là 68,3% và 65,0%. Ở nghiệm thức 36-37oC sau 30 ngày thả nuôi thì tôm chết 100%. Nhiệt độ củng ảnh hưởng đến hoạt tính enzyme tiêu hóa, nhiệt độ càng lên cao thì hoạt tính enzyme càng cao.
Description: 13 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4229
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
402.03 kBAdobe PDF
Your IP: 18.232.188.89


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.