Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42300
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, thực hành dân chủ trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở Việt Nam
Authors: Mạc, Văn Nam
Keywords: Dân chủ
Phát huy quyền làm chủ
Nhân dân
Thực hành dân chủ
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 314 .- Tr.3-8
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, trong suốt cuộc đời, Người luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề dân chủ. Thực tiễn suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tất cả đều vì tự do dân chủ và tiến bộ con người. Bài viết tập trung làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, thực hành dân chủ và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42300
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.06 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.