Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42307
Title: Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương do lũ đến kinh tế - xã hội thành phố Châu Đốc, An Giang
Authors: Đinh, Đại Gái
Ngô, Thị Phương Anh
Keywords: Quản lý rủi ro
Hàm cộng tuyến tính
Mức độ tổn thương
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm;Số 18 .- Tr.46-65
Abstract: Trong thời gian gần đây đã có sự phát triển quan trọng đó là chuyển mục tiêu quản lý thiên tai sang quản lý rủi ro lũ-Phương pháp đánh giá rủi ro do lũ, lụt dựa trên lý thuyết giá trị đã thuộc tính (Multiple Attribute Value Theory), sử dụng hàm cộng tuyến tính để tính giá trị của mỗi phương án. Ngoài ra, để tính các trọng số phương pháp tiến trình phân tích thứ bậc AHP (Analytic Hierarchy Process) cũng được sử dụng. Mức độ dễ bị tổn thương do lũ lụt trên địa bàn TP Châu Đốc, tỉnh An Giang theo 3 kịch bản lũ là: lũ lớn (trận lũ năm 2011); lũ trung bình (trận lũ năm 2009); và lũ nhỏ (trận lũ năm 2010). Kết quả cho thấy, trong cả 3 kịch bản lũ thì mức độ tổn thương của cả TP. Châu Đốc chỉ ở mức trung bình, chỉ số FVI (Flood Vulnerable Index) dao động từ 0,301 đến 0,331 với trận lũ lớn, từ 0,322 đến 0,351 trong trận lũ trung bình và từ 0,336 đến 0,371 trong trận lũ nhỏ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42307
ISSN: 0866-8132
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ và Thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.96.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.