Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42311
Title: Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của ủy ban quản lý vốn nhà nuớc tại doanh nghiệp
Authors: Nguyễn, Hoàng Anh
Keywords: Doanh nghiệp nhà nước
Đại diện chủ sở hữu
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 314 .- Tr.9-13
Abstract: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng trong định hướng, dẫn dắt các tập đoàn, tổng công ty có vốn nhà nước tăng trưởng và phát triển bền vững, thích ứng với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Từ khi ra đời và bước đầu hoạt động, ủy ban đã tranh thủ những thuận lợi cơ bản, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành nhiệm vụ chiến lược đề ra. Bài viết tập trung làm rõ thực trạng quản lý, điều hành của ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực quản lý, điều hành của ủy ban trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42311
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.