Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42312
Title: Nhận diện âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo của các thế lực thù địch trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay
Authors: Văn, Nam Thắng
Keywords: Dân tộc
Nhận diện
Tôn giáo
Tây Nguyên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 314 .- Tr.14-18
Abstract: Tây Nguyên là địa bàn “giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái của đất nước". Tây Nguyên là địa bàn nhiều dân tộc sinh sống, nhiều tôn giáo đang hoạt động, có yếu tố biên giới nên đây cũng là nơi các thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn chú trọng chống phá bằng các thủ đoạn khác nhau. Vì vậy, đấu tranh vạch trần những âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo của các thế lực thù địch ở Tây Nguyên là một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Trên cơ sở nhận diện những âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo ở Tây Nguyên, bài viết đề xuất một số giải pháp đấu tranh chống âm mưu lợi dụng của các thế lực thù địch ở khu vực này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42312
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.