Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42314
Title: Vốn xã hội trong cuộc sống cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Authors: Vũ, Thị Thu Hằng
Keywords: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Hàm ý chính sách
Vốn xã hội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 314 .- Tr.25-30
Abstract: Bài viết tập trung làm rõ các nội dung, biểu hiện của vốn xã hội trong cuộc Cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư, đặc biệt là sau sự xuất hiện của hệ thống Internet toàn cầu, trong đó nhấn mạnh sự hình thành, sự ảnh hưởng của các cộng đồng ảo, các mạng lưới xã hội liên kết dọc trong các ngành công nghiệp như các mạng lưới công nghệ giữa các công ty, doanh nghiệp tại các khu công nghệ cao, hay các mạng lưới liên kết, hợp tác ngang giữa các tổ chức khoa học công nghệ, trường đại học, doanh nghiệp, và chính phủ đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của các quốc gia. Trên cơ sở các nội dung phân tích trên, bài viết đề xuất một số hàm ý chính sách phát triển vốn xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42314
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.