Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42315
Title: Một số thành tựu và thách thức trong bảo đảm an sinh xã hội ở Việt Nam thời kỳ đổi mới
Authors: Lê, Thị Mai Hường
Keywords: An sinh xã hội
Thời kỳ đổi mới
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 314 .- Tr.31-35
Abstract: Hơn ba mươi năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng có ý nghĩa trọng đại trong sự nghiệp phát triển, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đến nay, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trong đó an sinh xã hội là một trong những thành tựu quan trọng nhất của Đảng và Nhà nước đem lại cho nhân dân. Bài viết tập trung nghiên cứu một số thành tựu và những thách thức trong bảo đảm an sinh xã hội ở Việt Nam thời kỳ đổi mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42315
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.