Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42325
Nhan đề: Hoạt động tuyên truyền vận động quần chúng của Tân Việt cách mạng Đảng những năm đầu thế kỷ XX
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Nhàn
Từ khoá: Tân Việt cách mạng Đảng
Tuyên truyền
Vận động quần chúng nhân dân
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 314 .- Tr.84-88
Tóm tắt: Tân Việt cách mạng Đảng - Tổ chức tiền thân của Đông Dương Cộng sản liên đoàn ra đời từ giữa những năm 20 thế kỷ XX. Trong quá trình phát triển, Tân Việt cách mạng Đảng đã có những đóng góp rất quan trọng để tiến tới thành lập Đảng tiên phong của giai cấp công nhân vào đầu năm 1930. Một trong những đóng góp quan trọng đó là hoạt động tuyên truyền vận động quần chúng. Bài viết tập trung làm rõ các hình thức tuyên truyền vận động quần chúng của Tân Việt cách mạng Đảng: Sử dụng thơ văn yêu nước cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân, vận động tổ chức tập hợp các giai cấp, huấn luyện chính trị, phát triển đảng viên... Từ đó, nêu lên một số nhận xét về hoạt động này đối với toàn bộ quá trình phát triển của Tân Việt cách mạng Đảng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42325
ISSN: 0868-3492
Bộ sưu tập: Giáo dục Lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.