Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42330
Title: Lựa chọn điều kiện nuôi cấy thích hợp cho sinh trưởng của vi tảo lục Chlamydomonas reinhardtii tái tổ hợp trong điều kiện phòng thí nghiệm
Authors: Đặng, Diễm Hồng
Lưu, Thị Tâm
Lê, Thị Thơm
Hoàng, Thị Lan Anh
Ngô, Thị Hoài Thu
Hà, Thị Thu
Nguyễn, Minh Hường
Đồng, Văn Quyền
Keywords: Chlamydomonas reinhardtii
Chủng tái tổ hợp
Protein VP28
Môi trường TAP
Virus gây bệnh đốm trắng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Sinh học;Tập 40, Số 02 .- Tr.203-213
Abstract: Vi tảo lục Chlamydomonas reinhardtii là một vi sinh vật mô hình cho các nghiên cứu về cơ chế phản ứng của cơ thể đối với thay đổi của điều kiện môi trường sống, quang hợp cũng như sự phát sinh của lục lạp, và có thể được biến đổi gen để sản xuất protein có giá cao. Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu về việc lựa chọn các điều kiện nuôi cấy thích hợp cho sinh trưởng của chủng đột biến mất thành tế bào C.reinhardtii (503-chủng đối chứng) và chủng tái tổ hợp 503-2 biểu hiện protein VP28 của virus gây bệnh đốm trắng (WSSV – White Spot Syndrome Virus) ở bình tam giác 250 mL. Điều kiện nuôi thích hợp cho sinh trưởng của cả chủng đối chứng và tái tổ hợp là môi trường TAP, nhiệt độ 250C, pH = 7, cường độ ánh sáng 2 klux, nguồn C-Trisbase, N-nitrate và độ mặn 50-100 mM. Tại điều kiện nuôi thích hợp, một độ tế bào cực đại của chủng đối chứng và tổ hợp lần lượt là 3,20 ± 0,08 x 106 và 2,96 ± 0,17 x 106 TB/mL sau 3 và 7 ngày nuôi. Sự có mặt của gen vp28 trong chủng tảo tái tổ hợp được duy trì ổn định qua các cấp độ nuôi. Kết quả nghiên cứu này sẽ là cơ sở khoa học cho việc nhân nuôi chủng tảo C.reinhardtii tái tổ hợp nhằm thu được sinh khối tảo biểu hiện mạnh protein bề mặt VP28 của WSSV để tạo vắc xin phòng bệnh đốm trắng ở tôm qua đường ăn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42330
ISSN: 0866-7160
Appears in Collections:Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.52 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.