Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42338
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của hạt nano coban dạng đơn lẻ và hỗn hợp lên sự thay đổi các thông số quang hợp và hoạt độ của enzyme chống ôxy hóa ở cây đậu tương Glycine max Merr. (DT26)
Authors: Phan, Hoàng Tuấn
Lưu, Thị Tâm
Hoàng, Thị Lan Anh
Ngô, Thị Hoài Thu
Nguyễn, Hoài Châu
Đặng, Diễm Hồng
Keywords: APX (ascorbate peroxidase)
CAT (catalase)
Chlorophyll a
Clycine max
Hạt nano coban
SOD (superoxide dismutase)
Tốc độ quang hợp thực
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Sinh học;Tập 40, Số 02 .- Tr.233-243
Abstract: Đậu tương (Glycine max (L) Merr.) là một cây trồng quan trọng được trồng phổ biến trên thế giới như là nguồn thực phẩm của con người, động vật nuôi. Công nghệ nano là một trong các giải pháp tiềm năng trong nông nghiệp hiện đại nhằm tăng năng suất cây trồng. Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày ảnh hưởng của hạt nano coban dạng đơn lẻ và hỗn hợp hạt lên hoạt tính quang hợp và các enzyme chống ôxy hóa của cây đậu tương DT26 ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau ở điều kiện pilot. Kết quả thu được cho thấy việc xử lý hạt nano coban ở cả hai dạng đã làm tăng quang hợp của cây đậu tương thông qua tăng hàm lượng chlorophyll a, tốc độ quang hợp thực và tỷ lệ Fv/Fm. Các giá trị này có xu hướng tăng dần và đạt giá trị cực đại tại giai đoạn lá kép thứ 5, sau đó giảm dần ở giai đoạn bắt đầu ra hoa. Xử lý hạt nano coban đơn lẻ của Mỹ ở nồng độ 0,17 và 16,67 mg/kg hạt làm tăng hoạt động của catalase, superoxide dismutase và peroxidase gấp 1,60; 2,11 và 1,85 so với giá trị tương ứng ở công thức đối chứng. Trong khi đó, ascorbate peroxidase lại tăng cao nhất (2,73 lần) tại lô xử lý hạt coban đơn lẻ của Việt Nam ở nồng độ 0,17 mg/kg hạt. Điều này đã cho thấy hạt nano coban đã tạo ra các stress “ôxy hóa” và giúp cho cây đậu tương kích hoạt cơ chế tự bảo vệ của mình thông qua tăng hoạt độ của các enzyme nêu trên nhằm làm giảm hầm lượng H2O2 và O2+ tích tụ trong tế bào lá.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42338
ISSN: 0866-7160
Appears in Collections:Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.62 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.