Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42341
Title: Cuộc chiến công nghệ Hoa kỳ - Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến
Keywords: Mỹ
Trung Quốc
Khoa học
Công nghệ
Chiến tranh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 09 .- Tr.42-50
Abstract: Trong vài thập niên vừa qua, Trung Quốc đã xây dựng được một năng lực khoa học - công nghệ (KH-CN) dựa trên đổi mới sáng tạo đáng nể, tiệm cận - thậm chí vượt qua Mỹ trong một số chỉ số chính. Điều này đã tạo nên những nguy cơ không nhỏ đối với vị thế dẫn đầu của Mỹ về KH-CN, mà hệ quả của nó là ảnh hưởng tới sự thịnh vượng và an ninh của nước Mỹ. Trên cơ sở so sánh khoảng cách về KH-CN giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời, chỉ ra những thách thức đối với Mỹ từ sự trỗi dậy về KH-CN của Trung Quốc, bài viết cho rằng chiến tranh công nghệ Mỹ - Trung, từ góc nhìn của Mỹ, gần như là sự lựa chọn duy nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42341
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.3 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.