Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42349
Nhan đề: Những sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam - những giá trị cần vận dụng trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị hiện nay
Tác giả: Nguyễn, Quốc Pháp
Nguyễn, Thị Ngọc Diễn
Từ khoá: Chủ nghĩa Mác - Lênin
Đào tạo
Bồi dưỡng lý luận chính trị
Nguyễn Ái Quốc
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 312 .- Tr.61-65
Tóm tắt: Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Việc Đảng ra đời là bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng khoảng về đường lối cứu nước, lực lượng lãnh đạo cách mạng. Sự ra đời của Đảng là kết quả quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của Nguyễn Ái Quốc để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam trực tiếp chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức để thành lập Đảng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42349
ISSN: 0868-3492
Bộ sưu tập: Giáo dục Lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 52.91.0.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.