Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42384
Title: Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức - Mười năm nhìn lại
Authors: Phạm, Ngọc Linh
Keywords: Đội ngũ trí thức
Xây dựng
Phát triển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 139 .- Tr.26-30
Abstract: Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06-8-2008, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, công tác xây dựng đội ngũ trí thức ở nước ta có những chuyển biến quan trọng. Vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức được nâng cao và không ngừng được củng cố, tăng cường về số lượng, chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển chung của đất nước trong tình hình mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42384
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.22 MBAdobe PDF
Your IP: 54.210.223.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.