Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42389
Title: Sự đối thoại và hợp pháp của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt sau khi được UNESCO ghi danh
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Nguyễn, Thị Thu Hương
Keywords: Tín ngưỡng
Thờ Mẫu Tam phủ
Người Việt
UNESCO
Ghi danh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam;Số 05 .- Tr.3-10
Abstract: Diễn ngôn xung quanh Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt (1) Vì (viết tắt là thực hành thờ Mẫu), trong đó có nghi lễ Lên đồng đã làm thay đổi căn bản nhận thức về những nghi lễ xuất nhập thần liên quan và những tín đồ. Di sản thờ Mẫu được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) đại diện của nhân loại năm 2016 với việc nhận diện rõ trong hồ sơ đề cử là bao gồm các lễ hội truyền thống tôn vinh các vị thánh trong điện thần, nghi lễ Lên đồng, hát Chầu văn, cúng tế liên quan (2).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42389
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.94 MBAdobe PDF
Your IP: 35.171.146.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.