Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42405
Title: Tiếp nhận văn học Korea ở Việt Nam thời Trung đại
Authors: Nguyễn, Thanh Tùng
Keywords: Văn học Korea
Tiếp nhận
Việt Nam thời trung đại
Lưu truyền
Hồi đáp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Nghiên cứu Văn học;Số 09 .- Tr.26-42
Abstract: Bài viết đặt vấn đề đã từng có sự tiếp nhận văn học Korea ở Việt Nam thời trung đại ở một phạm vi, mức độ nhất định trong vòng khoảng 5 thế kỉ. Sự tiếp nhận này được biểu hiện ở hai phương diện chính: sự có mặt từng bước của một số tác phẩm văn học Korea tại Việt Nam (hoặc được người Việt biết đến) và sự hồi đáp (đọc, bình luận, đánh giá,...) của người Việt đối với các tác phẩm đó. Trên hai phương diện này, bài viết đã khảo sát và chỉ ra một số đặc điểm của sự tiếp nhận như: số lượng, vị trí. Tính chất của các tác phẩm Korea được tiếp nhận tại Việt Nam; phương thức và thái độ tiếp nhận; những cơ sở lịch sử - văn hoá - xã hội và động lực tiếp nhận văn học Korea của người Việt thời trung đại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42405
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.