Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42417
Title: Tiếp nhận thơ Tố Hữu thời kỳ trước 1945
Authors: Nguyễn, Hữu Sơn
Keywords: Tố Hữu
Từ ấy
Thơ vô sản
Thơ cách mạng
Phong trào Thơ mới
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 10 .- Tr.11-18
Abstract: Vấn đề sự ra đời dòng thơ vô sản và tương quan thơ cách mạng trong phong trào Thơ mới (1932-1945) đã được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Bài viết tập trung giới thiệu tư liệu và đặc điểm sáng tác của Tố Hữu thuộc loại “bên lề” nhưng đã đứng về số đông những người lao động cùng khổ, bày tỏ sự phê phán chế độ xã hội bất công và lên tiếng tranh đấu cho một ngày mai tươi sáng. Nhấn mạnh tiếng nói người đương thời bàn về thơ Tố Hữu thời kỳ trước Cách mạng (yêu nước, căm thù giặc, chiến đấu, lạc quan), dự báo trở thành người dẫn đường nền thơ cách mạng, vị nhân sinh và cuộc đấu tranh xã hội, giải phóng dân tộc...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42417
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.