Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42444
Title: Tác động của truyền thông đại chúng đến đạo đức, lối sống của thanh niên VN hiện nay - thực trạng và giải pháp
Authors: Phan, Thị Phương Anh
Hồ, Quốc Huy
Keywords: chính trị học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề về truyền thông đại chúng và đạo đức, lối sống. Từ đó phân tích sự tác động của truyền thông đại chúng đến đạo đức lối sống của thanh niên Việt Nam trong thời gian qua. Cuối cùng là đưa ra giải pháp nhằm góp phần hạn chế những tác động tiêu cực của truyền thông đại chúng dến đạo đức, lối sống của thanh niên Việt Nam trong thời gian tới.
Description: 79 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42444
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.