Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42498
Title: Mối quan hệ giữa phê bình phản hồi - Độc giả và lý thuyết tiếp nhận
Authors: Lê, Thị Kim Loan
Keywords: Phê bình phản hồi
Độc giả
Lý thuyết tiếp nhận
Lý thuyết và phê bình văn học
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 11 .- Tr.85-90
Abstract: Lý thuyết tiếp nhận đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của nghiên cứu phê bình văn học thế giới. Trong khi đó. phê bình phản hồi - độc giả cũng là hệ thống phương pháp có ảnh hưởng sâu rộng, nhất là với đời sống giảng dạy văn học. Cả hai khuynh hướng này đều tập trung vào vấn đề người đọc và quá trình/ hoạt động đọc. Bài viết này làm rõ sự khác biệt trên cơ sở tương đồng và ranh giới giữa phê bình phản hồi - độc giả và lý thuyết tiếp nhận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42498
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.174.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.