Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42542
Title: Tính toán tràn tự lật của hồ chứa nước Đá Bạc-Hà Tĩnh theo lý thuyết độ tin cậy
Authors: Nguyễn, Lan Hương
Nguyễn, Quang Hùng
Phạm, Hải Đăng
Keywords: Tràn tự lật
Lũ vượt thiết kế
Hàm tin cậy
Xác suất sự cố
Biến ngẫu nhiên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 390 .- Tr.51-58
Abstract: Tại các đầu mối hồ chứa, các tràn xả lũ có nhiệm vụ tháo lũ đảm bảo an toàn cho hệ thống khi trong hồ xuất hiện các con lũ với nhiều tần suất khác nhau, tuy nhiên các đặc trưng của lũ theo thời gian đã bị thay đổi và thường lớn hơn so với các thiết kế ban đầu làm gia tăng các nguy cơ mất ổn định hệ thống hồ chứa. Do đó, cần có các giải pháp công trình hoặc phi công trình để hệ thống vận hành an toàn và xây dựng các tràn sự cố để nâng cao an toàn cho hồ đập là một giải pháp công trình đang được ứng dụng rộng rãi tại các đầu mối hồ chứa nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42542
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.