Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42545
Title: Ba cây thuốc cùng có tên hồng bì
Authors: Phó, Thuần Hương
Keywords: Hồng bì
Dược liệu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 614 .- Tr.12-13
Abstract: Bài viết giới thiệu về ba cây thuốc cùng có tên hồng bì đó là: cây Hồng bì, cây Củ khỉ (Hồng bì núi) và Dâu gia xoan (Hồng bì dại).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42545
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.186.43


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.