Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42558
Title: Các yếu tố tác động tới hoạt động đổi mới quản lý và kết quả hoạt động của các công ty điện lực
Authors: Lê, Anh Tuấn
Dương, Văn Hùng
Keywords: Yếu tố
Hoạt động
Quản lý
Kết quả
Công ty
Điện lực
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 578 .- Tr.82-84
Abstract: Nghiên cứu phân tích tác động của các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động đổi mới quản lý và kết quả hoạt động trong các công ty điện lực và các công ty phụ thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Bắc. Đây là loại hình doanh nghiệp đặc thù trong ngành điện và có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố năng lực học tập của tổ chức, trình độ nguồn nhân lực và sự tham gia của các nhà cung cấp có ảnh hưởng tích cực tới đổi mới quản lý. Một kết quả khá ngạc nhiên là đổi mới quản lý không có tác động đáng kể tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Kết quả này tương đồng với kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực hành chính công. Tuy nhiên, đổi mới quản lý vẫn có tác động tích cực tới kết quả hoạt động thông qua yếu tố trung gian là đổi mới công nghệ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42558
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.