Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4255
Nhan đề: Lepton flavor violating decays of Standard-Model-like Higgs in 3-3-1 model with neutral lepton
Tác giả: Lê, Thọ Huệ
Nguyễn, Thanh Phong
Trương, Trọng Thúc
Hoang, Ngoc Long
Năm xuất bản: 2016
Tùng thư/Số báo cáo: Nuclear Physics B;907 .- p.37-76
Tóm tắt: The one loop contribution to the lepton flavor violating decay $h^0 → μτ$ of the SM-like neutral Higgs (LFVHD) in the 3-3-1 model with neutral lepton is calculated using the unitary gauge. We have checked in detailthat the total contribution is exactly finite, and the divergent cancellations happen separately in two parts of active neutrinos and exotic heavy leptons. By numerical investigation, we have indicated that the one-loop contribution of the active neutrinos is very suppressed while that of exotic leptons is rather large. The branching ratio of the LFVHD strongly depends on the Yukawa couplings between exotic leptons and $SU(3)_L$ Higgs triplets. This ratio can reach $10^{−5}$ providing large Yukawa couplings and constructive correlations of the $SU(3)_L$ scale ($v_3$) and the charged Higgs masses. The branching ratio decreases rapidly with the small Yukawa couplings and large $v_3$.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4255
Bộ sưu tập: Tạp chí quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_770.2 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.92.28.52


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.