Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42600
Title: Vai trò của hương ước trong cộng đồng làng Công giáo vùng đồng bằng sông Hồng
Authors: Nguyễn, Thị Quế Hương
Keywords: Làng Công giáo
Hương ước
Vai trò hương ước
Đồng bằng sông Hồng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 06 .- Tr.108-118
Abstract: Do vậy, việc đánh giá vai trò hương ước, nhất là các mặt tích cực trong lịch sử cũng như hiện tại, nhằm tư vấn, bổ sung hương ước mới, những quy ước mới trong làng xã, thể hiện tính tự nguyện, tính đồng thuận của mỗi người dân trong cộng đồng tôn giáo là thiết thực, nhất là trong bối cảnh đa dạng văn hóa, tôn giáo và biến đổi ở Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42600
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.67 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.