Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42618
Title: Một số vấn đề về sinh kế xuyên biên giới của các tộc người thiểu số vùng Đông Bắc
Authors: Trương, Văn Cường
Keywords: Sinh kế xuyên biên giới
Tộc người thiểu số
Khu vực Đông Bắc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 06 .- Tr.25-34
Abstract: Bên cạnh các vấn đề văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và môi trường, hoạt động sinh kế tại khu vực biên giới là chủ đề nhận được sự quan tâm từ các ngành khoa học khác nhau, trong đó có Dân tộc học/Nhân học. Qua tổng quan tài liệu, bài viết bàn luận đến một số vấn đề về thực trạng hoạt động sinh kế xuyên biên giới như tình trạng di cư gần với lao động làm thuê, trao đổi buôn bán, xâm canh của các tộc người thiểu số tại khu vực biên giới vùng Đông Bắc nước ta từ Đổi mới 1986 đến nay cũng như nguyên nhân và tác động của quá trình này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42618
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.