Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42618
Nhan đề: Một số vấn đề về sinh kế xuyên biên giới của các tộc người thiểu số vùng Đông Bắc
Tác giả: Trương, Văn Cường
Từ khoá: Sinh kế xuyên biên giới
Tộc người thiểu số
Khu vực Đông Bắc
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Dân tộc học;Số 06 .- Tr.25-34
Tóm tắt: Bên cạnh các vấn đề văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và môi trường, hoạt động sinh kế tại khu vực biên giới là chủ đề nhận được sự quan tâm từ các ngành khoa học khác nhau, trong đó có Dân tộc học/Nhân học. Qua tổng quan tài liệu, bài viết bàn luận đến một số vấn đề về thực trạng hoạt động sinh kế xuyên biên giới như tình trạng di cư gần với lao động làm thuê, trao đổi buôn bán, xâm canh của các tộc người thiểu số tại khu vực biên giới vùng Đông Bắc nước ta từ Đổi mới 1986 đến nay cũng như nguyên nhân và tác động của quá trình này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42618
Bộ sưu tập: Dân tộc học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
7.86 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.