Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42629
Title: Đặc điểm đồng vị bền cacbon và nitơ của tôm sú được nuôi ở các hình thức khác nhau
Authors: Nguyễn, Công Thuận
Ngô, Thị Xuân Hậu
Dương, Trí Dũng
Lê, Anh Kha
Nguyễn, Phương Duy
Keywords: Đồng vị cacbon
Đồng vị nitơ
Tôm sú
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 390 .- Tr.139-146
Abstract: Nghiên cứu khả năng sử dụng phân tích đồng vị bền cacbon và nitơ để xác định khác biệt giữa tôm sú nuôi không cho ăn thức ăn công nghiệp và tôm sú nuôi cho ăn thức ăn công nghiệp. Tôm không cho ăn thức ăn công nghiệp được thu từ hình thức tôm lúa (n = 3) và tôm rừng (n = 3), trong khi tôm cho ăn thức ăn công nghiệp được thu từ hình thức nuôi tôm quảng canh cải tiến (n = 3) và thâm canh (n = 3). Tôm được chọn thu mẫu là tôm ở gần thời điểm thu hoạch. Thêm vào đó, tôm rừng bán trên thị trường cũng được thu mẫu (n = 3). Sáu loại thức ăn công nghiệp cho tôm của hình thức nuôi quảng canh cải tiến và thâm canh cũng được thu mẫu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42629
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.