Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42647
Title: Khả năng xử lý nước thải sau túi ủ biogas của bèo tai tượng (Pistia stratiotes) kết hợp nuôi cá Sặc rằn (Trichogaster pectoralis)
Authors: Nguyễn, Trí Thức
Võ, Hoàng Việt
Nguyễn, Thị Thiên Nhi
Nguyễn, Thị Cẩm Nhiên
Võ, Thị Diễm Xuân
Ngô, Thụy Diễm Trang
Keywords: Bèo tai tượng
Cá Sặc rằn
Đạm
Lân
Nước thải biogas
Xử lý bằng thực vật
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 391 .- Tr.27-36
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng làm giảm nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sau túi ủ biogas của bèo tai tượng, đồng thời khả năng tái sử dụng nguồn nước để nuôi cá Sặc rằn. Thí nghiệm được thực hiện ở điều kiện nhà lưới và bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 mức nồng độ pha loãng nước thải biogas 5% nước thải + 95% nước sông (5%), 10% nước thải + 90% nước sông (10%) và 20% nước thải + 80% nước sông (20%), mỗi nghiệm thức được bố trí lặp lại 4 lần. Kết quả ghi nhận nồng độ các dạng đạm hòa tan và đạm tổng đều giảm theo thời gian, trong đó, cây bèo giúp loại bỏ tốt N-NH₄⁺ (>93%) và N-NO₂ˉ (>96%). Ba mức pha loãng 5, 10 và 20% không ảnh hưởng đến sinh trưởng, sinh khối của bèo và cá.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42647
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.