Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42657
Title: Ảnh hưởng bón phân bò và vôi đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất lúa nếp CK 92 trong vụ thu đông và đông xuân năm 2019-2020 tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
Authors: Nguyễn, Văn Chương
Hồ, Lê Vân Nhi
Keywords: Năng suất và yếu tố cấu thành năng suất
Nếp CK92
Phân bò
Trichoderma
Vôi
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 391 .- Tr.46-52
Abstract: Nghiên cứu đã được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của phân vô cơ kết hợp với phân bò và vôi đến sinh trưởng và năng suất giống lúa nếp CK92. Thí nghiệm được bố trí ngoài đồng với 4 nghiệm thức, lặp lại 4 lần trong vụ thu đông và đông xuân năm 2019-2020 tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Nghiệm thức đối chứng (NT1): chỉ bón N, P, K; NT2: bón N, P, K và phân bò (10 tấn.ha-1); NT3: N, P, K và vôi (0,5 tấn.ha-1); NT4: N, P, K, phân bò (10 tấn.ha-1) và vôi (0,5 tấn.ha-1). Kết quả cho thấy bón N, P, K, 0,5 tấn vôi và 10 tấn/ha phân bò ủ với nấm Trichoderma trong vụ thu đông cho lúa nếp có tác dụng làm gia tăng khác biệt năng suất nếp 9,8% so với không bón. Bón 10 tấn/ha phân bò ủ bằng Trichoderma liên tục 2 vụ nếp CK92 (thu đông - đông xuân) đã làm tăng số nhánh nếp, số bông/m², số hạt/bông và làm tăng năng suất lúa nếp CK92 ở vụ đông xuân 19,2% so với không bón, nhưng chưa tăng khối lượng 1000 hạt.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42657
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.