Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42657
Nhan đề: Ảnh hưởng bón phân bò và vôi đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất lúa nếp CK 92 trong vụ thu đông và đông xuân năm 2019-2020 tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
Tác giả: Nguyễn, Văn Chương
Hồ, Lê Vân Nhi
Từ khoá: Năng suất và yếu tố cấu thành năng suất
Nếp CK92
Phân bò
Trichoderma
Vôi
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 391 .- Tr.46-52
Tóm tắt: Nghiên cứu đã được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của phân vô cơ kết hợp với phân bò và vôi đến sinh trưởng và năng suất giống lúa nếp CK92. Thí nghiệm được bố trí ngoài đồng với 4 nghiệm thức, lặp lại 4 lần trong vụ thu đông và đông xuân năm 2019-2020 tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Nghiệm thức đối chứng (NT1): chỉ bón N, P, K; NT2: bón N, P, K và phân bò (10 tấn.ha-1); NT3: N, P, K và vôi (0,5 tấn.ha-1); NT4: N, P, K, phân bò (10 tấn.ha-1) và vôi (0,5 tấn.ha-1). Kết quả cho thấy bón N, P, K, 0,5 tấn vôi và 10 tấn/ha phân bò ủ với nấm Trichoderma trong vụ thu đông cho lúa nếp có tác dụng làm gia tăng khác biệt năng suất nếp 9,8% so với không bón. Bón 10 tấn/ha phân bò ủ bằng Trichoderma liên tục 2 vụ nếp CK92 (thu đông - đông xuân) đã làm tăng số nhánh nếp, số bông/m², số hạt/bông và làm tăng năng suất lúa nếp CK92 ở vụ đông xuân 19,2% so với không bón, nhưng chưa tăng khối lượng 1000 hạt.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42657
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.