Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4268
Title: Ảnh hưởng kết hợp của nhiệt độ và độ mặn lên tăng trưởng cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn bột
Authors: Nguyễn, Thanh Phương
Nguyễn, khánh Linh
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích đánh giá sự ảnh hưởng kết hợp của nhiệt độ và độ mặn lên tăng trưởng của cá tra bột. Cá tra (0,001 g/con) được sử dụng để bố trí thí nghiệm ở 3 mức nhiệt độ 27oC, 30oC, 33oC kết hợp với 3 mức độ mặn 0‰, 6‰, 9‰ trong thời gian 60 ngày. Thu mẫu tăng trưởng vào này 15, ngày 30, ngày 45, ngày 60. Ngoài ra sau 60 ngày thí nghiệm tiến hành thu mẫu máu để phân tích các chỉ tiêu sinh lý như: Hồng cầu, hemoglobin, hematocrit, glucose, áp suất thẩm thấu, ion Na+, ion K+, ion Cl-. Kết quả cho thấy ảnh hưởng kết hợp của nhiệt độ và độ mặn lên tăng trưởng tạo nên khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) giữa các nghiệm thức. Khối lượng cá cao nhất ở nghiệm thức 30oC-0‰ (6,39±0,39 g/con). Khối lượng cá thấp nhất là ở nghiệm thức 27oC-9‰ (2,15±0,39). Tỉ lệ sống cá tra bột cao nhất ở nghiệm thức 27oC-0‰ (40,83%), thấp nhất ở nghiệm thức 33oC-9‰ (5,16%). Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên các chỉ tiêu sinh lý: Hồng cầu, hemolobin, hematorit, glucose, ion Na+, ion K+là khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Giá trị Áp suất thẩm thấu, ion Cl- tăng dần theo độ mặn khác biệt có nghĩa nghĩa thống kê (p<0,05) ở những nghiệm thức có mức độ mặn khác nhau.
Description: 16 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4268
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
682.76 kBAdobe PDF


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.