Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42724
Title: Nghiên cứu nhân giống in vitro loài Lan kim tuyến (Anoectochilus formosanus Hayata)
Authors: Nguyễn, Trọng Quyền
Nguyễn, Thị Thơ
Khuất, Thị Hải Ninh
Bùi, Văn Thắng
Hoàng, Văn Sâm
Keywords: Bảo tồn
Lan kim tuyến
In vitro
Nhân giống
Nguồn gen
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 392 .- Tr.39-47
Abstract: Từ nguồn gen Lan kim tuyến (Anoectochilus formosanus Hayata) thu thập ở rừng tự nhiên của Thanh Hóa, đã nghiên cứu thành công quy trình nhân giống Lan kim tuyến bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro, với hệ số nhân giống cao: Đoạn thân khí sinh và thân rễ mang chồi ngủ hoặc chồi ngọn khử trùng bằng dung dịch bằng 0,1% (w/v) HgCl2 trong thời gian 7 phút và nuôi cấy trên môi trường MS bổ sung 0,5 mg/l BAP, 30 g/l sucrose cho tỷ lệ mẫu sạch tái sinh chồi 46,67% sau 4 tuần; hệ số nhân chồi đạt 8,75 chồi/mẫu, chồi hữu hiệu trung bình đạt 5,04 chồi/mẫu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42724
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.