Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42756
Title: Sự thay đổi hình thái và tính chất lý – hóa học của đất lập liếp trồng cam sành ở Vĩnh Long
Authors: Ngô, Ngọc Hưng
Phạm, Hoàng Trúc
Trần, Văn Hùng
Lê, Phước Toàn
Lê, Văn Dang
Huỳnh, Kim Định
Keywords: Phẫu diện đất
Lý - hóa học đất
Đất liếp trồng cam
Eutric Anthrosols
Dystric Anthrosols
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 392 .- Tr.136-143
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự thay đổi về hình thái phẫu diện và tính chất lý, hóa học đất của trên 02 hệ thống canh tác cam Sành. Mô hình đất lập liếp trồng cam ban đầu xuất phát từ đất trồng lúa có tên phân loại là Umbric Gleysols. Hai kiểu lập liếp được chọn với thời gian lập liếp khác nhau là 03 năm (lúa-cam) và 15 năm (nhãn-cam). Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự đồng nhất về một số tính chất giữa 02 phẫu diện đất: tầng canh tác (Ap) của cả hai phẫu diện đất có độ dày 50-55cm, sa cấu là sét pha thịt, không có sự hiện diện của tầng phèn hoạt động hoặc chứa vật liệu sinh phèn. Tuy nhiên, sự giảm thấp lượng bazơ bão hòa trong đất nhãn-cam cho thấy đất có thời gian lập liếp lâu hơn sẽ đưa đến sự rửa trôi có ý nghĩa đối với các cation kiềm trong đất. Điều này đưa đến sự khác nhau về tên phân loại đất giữa mô hình lúa - cam (Eutric Anthrosols) so với nhãn - cam (Dystric Anthrosols).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42756
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.62 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.