Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42777
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII
Authors: Nguyễn, Thị Mai Lan
Keywords: Cán bộ
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 141 .- Tr.3-6
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc"(1)," là những người đem chính sách của Chính phủ, của Đoàn thể thi hành trong nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được"(2). Vì thế, Đảng tiếp tục làm tối công tác cán bộ: từ việc xem xét, đánh giá đúng cán bộ, đến đào tạo, bồi dưỡng, cất nhắc, sử dụng và đãi ngộ cán bộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42777
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.130.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.