Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42804
Title: Các chúa Nguyễn với tôn giáo ở Nam Bộ (thế kỷ XVII- XVIII)
Authors: Lê, Bá Vương
Keywords: Tôn giáo
Chúa Nguyễn
Nam Bộ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 5 .- Tr.95-115
Abstract: Qua trình khai phá và chiếm lĩnh Nam Bộ của người Việt diễn ra mạnh mẽ từ thể kỷ XVII trong khi Chân Lạp ngày càng suy yếu. Cũng trong quả trình ấy, qua việc tổ chức khai hoang, bảo vệ cư dân, tham gia vào việc giải quyết mối quan hệ giữa Xiêm - Chân Lạp - Champa - Đàng Trong và họ Mạc ở Hà Tiên, các chúa Nguyễn đã từng bước xác lập chủ quyền trên đất Nam Bộ. Là thế lực đứng đầu Đàng Trong, các chúa Nguyễn hiểu hơn ai hết, muốn thu phục được nhân tâm để ổn định và phát triển vùng đất mới phải luôn đáp ứng đời sống tâm linh của các cộng đồng người nơi đây. Thực hiện mục tiêu đó, vấn đề tôn giáo được những người đứng đầu Phủ Chúa đối ứng một cách linh hoạt thông qua chính sách di dân khai phá vùng đất mới với tinh thần tự do và đồng tồn. Bên cạnh đó, các chúa Nguyễn đã chú trọng hoằng dương Phật giáo Bắc tông, dùng Phật giáo để hộ quốc an dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42804
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.45 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.