Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42817
Title: Ứng dụng phương pháp GIS có sự tham gia mô phỏng ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
Authors: Trần, Thị Phượng
Huỳnh, Văn Chương
Nguyễn, Quang Tân
Nguyễn, Bích Ngọc
Nguyễn, Thị Hồng Mai
Keywords: Biến đổi khí hậu
Sử dụng đất
Mô phỏng
Phương pháp GIS có sự tham gia
Sản xuất nông nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 393 .- Tr.50-57
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mô phỏng ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH) tới sản xuất nông nghiệp tại huyện Bắc Trà My, là một trong các khu vực miền núi khó khăn nhất của tỉnh Quảng Nam. Trong nghiên cứu, phương pháp GIS có sự tham gia, phương pháp thảo luận nhóm tập trung và phỏng vấn sâu đã được áp dụng để xây dựng “bản đồ mô phỏng” ảnh hưởng của BĐKH đến sản xuất nông nghiệp. Kết quả chỉ ra rằng có 4 loại hình thiên tai gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất nông nghiệp tại Bắc Trà My bao gồm hạn hán, sạt lở đất, lốc xoáy và lũ quét. Với mỗi loại hình thiên tai, nghiên cứu xây dựng bản đồ nhằm xác định tác động của BĐKH tới sản xuất nông nghiệp ở 3 mức: Ảnh hưởng lớn, trung bình và ít ảnh hưởng. Bằng phương pháp này nghiên cứu đã xác định được các khu vực cụ thể bị ảnh hưởng bởi các loại thiên tai ở các mức độ khác nhau.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42817
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.