Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42837
Title: Nâng cao công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ dân tộc KHMER tỉnh Trà Vinh hiện nay.
Authors: Trần, Văn Hiếu
Thạch, Thị Bé Nhi
Keywords: chính trị học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài tập trung nghiên cứu làm sáng tỏ một số khái niệm “giáo dục lý luận chính trị” và nêu lên tầm quan trọng công tác giáo dục lý luận chính trị. Qua đó xác định vị trí, vai trò, nội dung công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ nói chung, cán bộ dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh nói riêng. Thông qua việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay. Từ những thực trạng tìm ra những giải pháp chủ yếu, nhằm nâng cao công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.
Description: 77 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42837
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.