Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42861
Title: Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ cháy trên đất nông nghiệp tại tỉnh Điện Biên
Authors: Nguyễn, Thị Thu
Trần, Thị Diệu
Lê, Thái Sơn
Phạm, Thành Trang
Keywords: Cháy
Nông nghiệp
Khí hậu
Viễn thám
Điện Biên
Maxent
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 393 .- Tr.72-80
Abstract: Cháy xảy ra trên diện tích đất sản xuất nông nghiệp gây ảnh hưởng lớn đến mùa màng, cây trồng, vật nuôi, gây thiệt hại về kinh tế và tạo ra những tác động lớn đến ngành nông nghiệp. Do vậy, việc dự báo, xây dựng bản đồ phân vùng có nguy cơ cháy cao đóng vai trò quan trọng cho việc lập kế hoạch thực hiện quản lý, phòng và chữa cháy, giúp giảm thiểu rủi ro cho sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Nghiên cứu này ứng dụng phần mềm Maxent (Maximum Entropy), sử dụng dữ liệu các điểm cháy từ sản phẩm diện tích cháy MODIS-Collection 6 MCD64A1 của NASA trong giai đoạn từ 2003 đến 2016 và các dữ liệu GIS và viễn thám khác về các nhân tố ảnh hưởng đến cháy để xây dựng bản đồ nguy cơ cháy trên đất nông nghiệp tại tỉnh Điện Biên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42861
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.95 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.166.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.