Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42866
Title: Biến động hàm lượng phốt pho hòa tan và vi sinh vật phân giải các hợp chất phốt pho khó tan trong đất rừng sau cháy
Authors: Đinh, Mai Vân
Nguyễn, Minh Thanh
Vũ, Văn Định
Keywords: Phốt pho hữu cơ
Phốt pho vô cơ
Hòa tan
Không hòa tan
Cháy rừng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 393 .- Tr.81-89
Abstract: Cháy rừng là một trong những tác nhân nghiêm trọng ảnh hưởng đến dinh dưỡng trong đất. Nghiên cứu này được tiến hành để xác định sự biến động về hàm lượng phốt pho hòa tan cũng như vi sinh vật phân giải lân của đất rừng trồng Thông mã vĩ sau khi cháy rừng xảy ra. Mẫu đất được thu thập từ khu vực rừng bị cháy và không bị cháy (đối chứng) tại Sóc Sơn, Hà Nội. Tại tầng A, hàm lượng phốt pho vô cơ hòa tan (DIP) đều đạt giá trị lớn nhất ở thời điểm 8 tháng sau cháy, sau đó giảm dần ở thời điểm 11 tháng sau cháy, trong khi đó hàm lượng phốt pho hữu cơ hòa tan (DOP) đều giảm theo thời gian. Tại tầng biochar, hàm lượng phốt pho hữu cơ hòa tan vẫn tiếp tục tăng, hàm lượng phốt pho vô cơ hòa tan giảm theo thời gian từ 4 tháng đến 11 tháng sau cháy. Phốt pho hữu cơ hòa tan là dạng tồn tại chiếm ưu thế trong các tầng đất theo thời gian, ngoại trừ tầng biochar tại thời điểm 4 tháng sau cháy.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42866
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.48 MBAdobe PDF
Your IP: 44.223.39.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.