Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42878
Title: Những biến đổi của công giáo ảnh hưởng đến phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Hồng Dương
Nguyễn, Thị Quế Hương
Keywords: Biến đổi
Ảnh hưởng
Phát triển bền vững
Công giáo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 8 .- Tr.57-83
Abstract: Công giáo ở Việt Nam là một tôn giáo nhạy bén về thời cuộc ở trong nước và thế giới. Biến đổi Công giáo tự thân hay tác động của thời cuộc trong nước và thế giới đều ít nhiều ảnh hưởng đến phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay. Biến đổi của Công giáo thời điểm được bài viết tiếp cận từ năm 2004, năm này, ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI ngày 18/6/2004 ban hành Pháp lệnh Tin ngưỡng, Tôn giáo. Cùng với các Nghị quyết, Chỉ thị, như: Nghị quyết 24-NQ/TW về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới (ngày 16/10/1990), Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác tôn giáo (ngày 12/3/2003)... Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ra đời là một trong những tác nhân quan trọng của biến đổi của Công giáo. Biến đổi của Công giáo được bài viết tiếp cận ở các phương diện: Chính trị, văn hóa, môi trường, kinh tế - xã hội. Các phương diện biển đổi ảnh hưởng đến phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay được bài viết tiếp cận cả chiều tích cực và chiều ngược lại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42878
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
11.94 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.77.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.