Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42938
Title: Ảnh hưởng của phân bón lá nano kẽm oxit đến sinh trưởng, phát triển, năng suất chất lượng cam Sành trồng tại Hàm Yên, Tuyên Quang
Authors: Đặng, Thị Hồng Phương
Trần, Quốc Toàn
Hà, Xuân Linh
Keywords: ZnO
Phân bón
Cam Sành
Tuyên Quang
Sinh trưởng
Năng suất
Chất lượng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 393 .- Tr.152-157
Abstract: Trong các chất dinh dưỡng vi lượng, kẽm (Zn) đóng vai trò cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Hiện nay trên thế giới, tình trạng thiếu kẽm xảy ra ở nhiều loại đất trồng trên nhiều cây trồng, đặc biệt là cây có múi. Phun nano kẽm oxit qua lá được coi là phương pháp đơn giản nhưng lại có hiệu quả để cung cấp lượng vi lượng kẽm thiết yếu cho cây trồng. Nghiên cứu này được thực hiện vào năm 2019 nhằm đánh giá hiệu quả của phân bón nano ZnO tới sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng cam Sành (Citrusnobilis) ở Hàm Yên, Tuyên Quang.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42938
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.2.4


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.