Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4295
Title: Ảnh hưởng kết hợp của nhiệt độ và độ mặn lên các chỉ tiêu sinh lý máu của cá tra giống (Pangasianodon hypophthalmus)
Authors: Nguyễn, Thanh Phương
Lâm, Thị Quy
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu “Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên chỉ tiêu sinh lý máu cá tra giống (Pangasianodon hypophthalmus)” được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 9 nghiệm thức mỗi nghiệm thức với ba mức nhiệt độ (27, 30 và 33oC) kết hợp với ba mức độ mặn (0, 5, 10‰) được lập lại 3 lần, cá được bố trí 63 con/bể và có khối lượng ban đầu khoảng 25g/con. Máu cá được thu mẫu ở các ngày 0; 1; 3; 7; 30 và 60 để đo các chỉ tiêu: mật độ hồng cầu, hemoglobin, hematocrit, hàm lượng glucose, áp suất thẩm thấu và ion Cl-trong huyết tương. Kết quả cho thấy,có sự tương tác giữa nhiệt độ và độ mặn lên hàm lượng hemoglobin và hematocrit, trong khi đó không có sự tương tác này lên số lượng hồng cầu.Số lượng hồng cầu, hàm lượng hemoglobin và hematocrit tăng dần và đạt cao nhất ở ngày thứ 60, các nghiệm thức ở nhiệt độ và độ mặn cao thì các chỉ tiêu này đạt giá trị cao. Không có sự tương tác giữa nhiệt độ và độ mặn lên nồng độ glucose trong huyết tương và nhiệt độ có sự tác động lên nồng độ glucose nhiều hơn là độ mặn. Nồng độ glucose có xu hướng gia tăng ở các nghiệm thức độ mặn kết hợp với nhiệt độ 27 0C nhưng lại giảm xuống ở các nghiệm thức kết hợp nhiệt độ 30 và 330C qua các ngày thu mẫu và dần ổn định đến ngày thứ 60. Có sự tương tác của nhiệt độ và độ mặn lên nồng độ ion Cl- ở ngày thu mẫu đầu tiên. Yếu tố nhiệt độ và độ mặn đều tác động lên ASTT và ion Cl-. ASTT và Cl-ở các mức độ mặn và nhiệt độ cao thì đạt giá trị cao và dần ổn định đến ngày thứ 60. Lúc này mọi khác biệt đều không có ý nghĩa (p>0,05).
Description: 16 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4295
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
410.95 kBAdobe PDF
Your IP: 18.232.188.89


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.