Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42955
Title: Lý luận về ngôn ngữ kiến trúc nhìn từ các di sản đến kiến trúc hậu hiện đại
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Trần, Anh Tuấn
Keywords: Lý luận
Ngôn ngữ
Kiến trúc
Di sản
Kiến trúc
Hiện đại
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 307 .- Tr.88-93
Abstract: Ngôn ngữ kiến trúc là một hệ thống các hình hài kiến trúc mang ngữ nghĩa, có thể chuyển tải nhiều giác độ và nội dung khác nhau bằng cách áp dụng các kỹ thuật cấu tạo và các kiểu sắp xếp, tổ hợp các hình khối này - Tức là ngôn ngữ kiến trúc có cấu trúc ngữ nghĩa, hình thái, ngữ dụng và cú pháp riêng. Điều này có thể được phản ánh bằng mô hình lý thuyết của cấu trúc ngôn ngữ kiến trúc theo bốn chiều hình thái học (Morphology), ngữ nghĩa học (Semantics), cú pháp học (Syntactics), ngữ dụng học (Pragmatics), mỗi chiều trong số đó có vai trò riêng của nó.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42955
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.