Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/429
Title: Quan điểm của Đại hội XII về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam hiện nay
Authors: Tạ, Khánh Trường
Nguyễn, Thị Thùy Trang
Keywords: Xây dựng và phát triển
Văn hóa
Con người Việt Nam
Đại hội XII
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 271 .- Tr.28-34
Abstract: Sự nghiệp và xây dựng, phát triển văn hóa, con người được Đảng và Nhà nước quan tâm trong chính sách kinh tế - xã hội từ Trung ương đến địa phương. Trong 30 năm đổi mới vừa qua, Đảng ta có nhiều văn kiện, nghị quyết chuyên đề về phát triển văn hóa và con người Việt Nam đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội và phát triển bền vững đất nước. Nghị quyết XII của Đảng tiếp tục khẳng định nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng văn hóa, con người trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam trong Văn kiện XII đã khẳng định vấn đề văn hóa, con người là vấn đề ý nghĩa chiến lược phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/429
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.22 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.