Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/429
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTạ, Khánh Trường
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thùy Trang
dc.date.accessioned2018-04-18T02:52:18Z-
dc.date.available2018-04-18T02:52:18Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0868-3492
dc.identifier.urihttp://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/429-
dc.description.abstractSự nghiệp và xây dựng, phát triển văn hóa, con người được Đảng và Nhà nước quan tâm trong chính sách kinh tế - xã hội từ Trung ương đến địa phương. Trong 30 năm đổi mới vừa qua, Đảng ta có nhiều văn kiện, nghị quyết chuyên đề về phát triển văn hóa và con người Việt Nam đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội và phát triển bền vững đất nước. Nghị quyết XII của Đảng tiếp tục khẳng định nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng văn hóa, con người trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam trong Văn kiện XII đã khẳng định vấn đề văn hóa, con người là vấn đề ý nghĩa chiến lược phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Giáo dục Lý luận;Số 271 .- Tr.28-34
dc.subjectXây dựng và phát triểnvi_VN
dc.subjectVăn hóavi_VN
dc.subjectCon người Việt Namvi_VN
dc.subjectĐại hội XIIvi_VN
dc.titleQuan điểm của Đại hội XII về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam hiện nayvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.22 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.