Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43045
Title: Nghiên cứu mối quan hệ giữa văn hóa tổ chức, rủi ro và liên kết chuỗi cung ứng thủy sản
Authors: Nguyễn, Thành Hiếu
Nguyễn, Ngọc Trung
Nguyễn, Hữu Sáng
Keywords: Liên kết chuỗi cung ứng
Rủi ro và Văn hóa tổ chức
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 282 .- Tr.22-40
Abstract: Mục đích của nghiên cứu này là xác định mối quan hệ giữa văn hóa tổ chức, rủi ro và mức độ liên kết giữa các tổ chức tham gia chuỗi cung ứng thủy sản ở tỉnh Bến Tre. 300 phiếu hỏi được gửi trực tiếp đến đối tượng điều tra và thu thập trong 2 tháng. 153 phiếu hợp lệ được đưa vào phân tích. Dữ liệu được phân tích theo quy trình chuẩn gồm các bước từ phân tích nhân tố đến kiểm định độ tin cậy và phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM để kiểm định các giả thiết. Kết quả chỉ ra rằng rủi ro từ nguồn cung và thị trường ảnh hưởng đến mức độ liên kết với nhà cung cấp và khách hàng, từ đó tác động đến kết quả kinh doanh. Ngoài ra, văn hóa tổ chức là yếu tố tác động điều tiết đến mối quan hệ giữa rủi ro và mức độ liên kết trong chuỗi cung ứng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43045
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.55 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.