Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4309
Title: Ảnh hưởng kết hợp của nhiệt độ và CO2 lên tôm sú (Penaeus monodon Fabricius,1798) giai đoạn postlarvae 15 lên giống
Authors: Nguyễn, Thanh Phương
Hà, Trung Hiếu
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm tìm ra ảnh hưởng kết hợp của nhiệt độ và CO2 (pH) lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của việc ương giống tôm sú. Nghiên cứu gồm có 5 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Các nghiệm thức gồm có: 30-31oC kết hợp pH 7,2 (20,5 mg/L CO2) và 30-31oC kết hợp pH 7,6 (7,59 mg/L CO2), 33-34oC kết hợp pH 7,2 (20,5 mg/L CO2) và 33-34oC kết hợp pH 7,6 (7,59 mg/L CO2) và một nghiệm thức đối chứng có mức pH dao động 8,0-8,1 (2,23 mg/L CO2). Tôm bố trí ở giai đoạn postlarvae 15, mật độ 500con/m3, thể tích bể ương 250 lít, độ mặn 15‰, thời gian ương 45 ngày. Kết quả sau 45 ngày nuôi, tỷ lệ sống của tôm sú thấp nhất ở nghiệm thức 33-34oC kết hợp pH 7,2 (16,0±1,15%) và cao nhất ở nghiệm thức đối chứng (35,7±1,20%). Nghiệm thức 33-34oC kết hợp pH 7,6 có khối lượng, chiều dài cao nhất (0,75±0,12 g; 4,47±0,23 cm) khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại; khối lượng và chiều dài thấp nhất ở nghiệm thức 30-31oC kết hợp pH 7,6 (0,43±0,06 g; 3,89±0,12 cm) khác biệt có ý nghĩa thống kê với các nghiệm thức còn lại. Hàm lượng glucose cao đạt cao nhất ở thí nghiệm 33-34oC kết hợp pH 7,2. Chứng tỏ nhiệt độ cao làm tôm có dấu hiệu stress trong quá trình thí nghiệm. Như vậy ở nhiệt độ cao và CO2 cao (pH thấp) sẽ làm ảnh hưởng sinh trưởng và tỷ lệ sống của tôm sú. Từ khóa: Tôm sú, nhiệt độ, CO2, tăng trưởng.
Description: 16 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4309
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
469.62 kBAdobe PDF


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.