Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43095
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách, liều lượng phân bón đến năng suất và chất lượng hạt giống nhân trần tại Thanh Trì-Hà Nội
Authors: Phạm, Hồng Minh
Nguyễn, Văn Khiêm
Trần, Hữu Khánh Tân
Hoàng, Thúy Nga
Keywords: Phân bón
Khoảng cách
Sinh trưởng
Phát triển
Năng suất
Nhân trần
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 394 .- Tr.17-23
Abstract: Nhân trần (Adenosma glutinosum L.) dòng NTM2 do Viện Dược liệu chọn lọc năm 2017 được sử dụng trong nghiên cứu này tại Thanh Trì - Hà Nội nhằm mục tiêu xác định khoảng cách trồng và công thức bón phân hợp lý để cây nhân trần sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất hạt giống cao. Thí nghiệm được thực hiện với 3 khoảng cách và 3 mức phân bón bố trí theo kiểu spit – plot (theo kiểu 2 nhân tố) với 3 lần nhắc lại, tiến hành theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển và năng suất. Kết quả nghiên cứu cho thấy: dòng nhân trần NTM2 đạt năng suất cao nhất (167,8 – 168,5 kg/ha) và chất lượng hạt đạt cao nhất ở khoảng cách trồng 30 x 30 cm, sử dụng phân bón 1108 kg/ha NPK Đầu Trâu 13:13:13 + 15 tấn/ha phần hữu cơ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43095
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.49 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.